FB

mobile

Raporty bieżące

32/2020: Postanowienie sądu restrukturyzacyjnego wydane w postępowaniu sanacyjnym PBG S.A.

2020-05-12

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG” lub „Spółka”) otrzymał w dniu 12 maja 2020 roku postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wydane na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 maja 2020 r. (sygn. akt XI GRs 2/20), którym Sąd postanowił: „cofnąć dłużnikowi PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie zezwolenie na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu”. 

Powyższe postanowienie sądu restrukturyzacyjnego jest niezaskarżalne i natychmiast wykonalne. Tym samym, zgodnie z art.  52 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -  Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako „p.r.”) zarząd nad Spółką objął wyznaczony przez sąd w postanowieniu o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec PBG zarządca, tj. spółka Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Zarządca”).

Zarządca PBG będzie kontynuował proces restrukturyzacji Spółki i działania zmierzające do zawarcia układu z wierzycielami PBG.

Wniosek Zarządcy o odebranie Zarządu własnego dłużnikowi był motywowany potrzebą przyśpieszenia działań sanacyjnych, których wykonanie przez Dłużnika było utrudnione: (i) mimo wcześniejszych deklaracji i rozmów prowadzonych przez zarząd PBG nie doszło do włączenia do Grupy RAFAKO Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa PBG wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za kontrakty, (ii) faktyczne zaprzestanie działalności operacyjnej PBG powoduje konieczność samodzielnego rozwiązania obowiązujących kontraktów przez Zarządcę i prowadzenie dalszej redukcji zatrudnienia PBG i obniżania kosztów bieżących, (iii) ponieważ działalność operacyjna PBG zostanie docelowo trwale wygaszona. W związku z powyższym, w ocenie Zarządcy osobisty udział reprezentantów Spółki na poziomie wykonywania kompetencji zarządczych, w tym w zakresie zarządzania spółkami z Grupy Kapitałowej PBG, nie jest niezbędny, by przeprowadzić proces restrukturyzacji.

Jednocześnie Zarządca informuje, że osoby reprezentujące Zarządcę w postępowaniu sanacyjnym Spółki, tj. Pan Bartosz Sierakowski, Pan Piotr Zimmerman oraz Pan Patryk Filipiak:

 1. nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności PBG;
 2. nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu;
 3. nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Przebieg kariery zawodowej i pozostałe informacje dotyczące Pana Bartosza Sierakowskiego, Pana Piotra Zimmermana oraz Pana Patryka Filipiaka zostaną przesłane odrębnym raportem bieżącym.

Pliki:

raport bieżący 32/2020 (.pdf - 53,99 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.