FB

mobile

Raporty bieżące

32/2015: Przebieg głosowania Zgromadzenia Wierzycieli.

2015-08-05

Zarząd Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”, „PBG”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zakończyło się Zgromadzenie Wierzycieli zwołane w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu prowadzonego wobec Spółki na skutek postanowienia z dnia 13 czerwca 2012 roku Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu („Układ”) („Postępowanie Upadłościowe”).

 

Przedmiotem Zgromadzenia Wierzycieli wyznaczonego przez Sędziego Komisarza na dni 3,4 oraz 5 sierpnia br. było głosowanie nad propozycjami układowymi Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku („Propozycje Układowe). Sędzia Komisarz wyznaczając termin Zgromadzenia Wierzycieli dopuścił również możliwość głosowania pisemnego nad Propozycjami Układowymi. O złożeniu i o treści Propozycji Układowych Spółka informowała raportem bieżącym 13/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku.

 

Zgodnie z treścią Propozycji Układowych głosowanych na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniach 3,4 oraz 5 sierpnia br. oprócz spłat pieniężnych przewidywana jest również konwersja nieobjętej spłatą części wierzytelności układowych na akcje Spółki serii H. Po dokonaniu konwersji na podstawie Układu oraz w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 maja 2015 roku (treść: raport bieżący Spółki nr 16/2015 z dnia 22 maja 2015 roku) kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 14.009.100 zł (słownie: czternaście milionów dziewięć tysięcy sto złotych) poprzez emisję nie mniej niż 700.455.000 (słownie: siedemset milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda.

 

W związku z powyższym Zarząd Spółki zwraca uwagę, że po dokonaniu konwersji nastąpi rozwodnienie obecnych akcjonariuszy Spółki. Akcjonariat Spółki po jej dokonaniu będzie obejmował wierzycieli objętych Postępowaniem Upadłościowym, którzy łącznie posiadać będą ok. 75% akcji kapitale zakładowych Spółki, Pana Jerzego Wiśniewskiego, który będzie posiadał ok. 23,6% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz pozostałych (obecnych) akcjonariuszy Spółki, którzy w wyniku emisji akcji serii H zostaną rozwodnieni do poziomu ok. 1,4% o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 23/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku, nr 13/2015 z 29 kwietnia 2015 roku.

 

Zgodnie z postanowieniem z dnia 19 lutego 2015 roku Sędzia Komisarz zarządził podział Wierzycieli Spółki na grupy interesu zgodnie z Propozycjami Układowymi o czym Spółka informowała raportem bieżącym 4/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku. 

 

Wierzyciele z Grupy 3 oraz Grupy 7 nie byli uprawnieni do głosowania jako podmioty powiązane ze Spółką, natomiast wierzyciele z Grupy 6 (posiadający wierzytelności warunkowe), uprawnienie do głosowania nabywają za zgodą Sędziego Komisarza.

 

Na zakończenie Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 5 sierpnia 2015 roku Sędzia Komisarz przedstawił wstępne podsumowanie wyników głosowania wierzycieli uprawnionych do głosowania w każdej z Grup. Z przedstawionych przez Sędziego Komisarza informacji wynika, iż w Grupie 1, Grupie 2, Grupie 4 i Grupie 5 za układem opowiedziała się większość osobowa wierzycieli (w każdej ze wskazanych Grup z osobna jak i w odniesieniu do łącznej ilości wierzycieli), posiadających wymaganą większość 2/3 ogólnej sumy wierzytelności zarówno w każdej Grupie jak i w odniesieniu do łącznej sumy wierzytelności.

 

Ostateczne ustalenie wyników głosowania wymaga weryfikacji przez Sędziego Komisarza ważności oddawanych głosów oraz prawidłowości złożonych na piśmie kart do głosowania, które mogą być wysyłane przez uprawnionych do głosowania wierzycieli do końca dnia 05 sierpnia 2015 roku. Sędzia Komisarz wyznaczył termin ogłoszenia wyników głosowania na dzień 25 sierpnia 2015 roku.

Pliki:

(.pdf - 41,09 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.