FB

mobile

Raporty bieżące

32/2010: Zawarcie umowy znaczącej na budowę autostrady A4 Tarnów - Rzeszów na odcinku Krzyż - Dębica Pustynia

2010-07-07


Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 7 lipca 2010 roku spółka PBG S.A. zawarła  jako Partner Konsorcjum, umowę znaczącą z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad działającym na rzecz i w imieniu  Skarbu Państwa –jako Zamawiającym. Konsorcjum w składzie SIAC Construction Ltd z siedzibą w Irlandii jako Lider, oraz Partnerami Konsorcjum – spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PBG tj PBG S.A., APRIVIA S.A.,  oraz HYDROBUDOWA POLSKA S.A. zobowiązało się do budowy autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+797,96 do około 537+550, za wynagrodzenie w wysokości netto 1 434 761 287,80 zł netto, tj. brutto 1 750 408 771,12 zł. Konsorcjum zobowiązało się do zakończenia robót będących przedmiotem umowy, w terminie 24 miesięcy od daty rozpoczęcia robót.

W umowie ustalono następujące istotne kary umowne:
Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót w wysokości 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki;
b) z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
c) za niewykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie ustalonym w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe, w wysokości 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki,
d)  za jakiekolwiek inne naruszenie obowiązków określonych w kontrakcie w wysokości 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każde takie naruszenie.

Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody. Zapłacenie przez Wykonawcę kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu. Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Zamawiający może odliczyć kwotę kary od każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy w przypadku określonym w pkt a) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu.

Konsorcjum ustaliło następujący podział procentowy prac:
1) PBG S.A., APRIVIA S.A. oraz HYDROBUDOWA POLSKA S.A. wykonają i będą odpowiedzialne za 50% zakresu prac związanych z realizacją zadania;
2) SIAC Construction Ltd wykona i będzie odpowiedzialne za 50% zakresu prac związanych z realizacją zadania.

Umowa uznana została za znaczącą, z uwagi na kryterium kapitałów własnych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 3) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 97,66 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.