FB

mobile

Raporty bieżące

31/2007: Zawarcie znaczącej umowy o limit kredytowy

2007-03-29

Zarząd Spółki PBG S.A. powziął informację o zawarciu wraz ze spółkami zależnymi Hydrobudowa Włocławek SA oraz Infra Sp. z o.o. z dniem 21 marca 2007 roku umowy o limit kredytowy z Bankiem Millennium SA.
Umowa określa ogólne zasady finansowania przez Bank w ramach przyznanego limitu kredytowego następujących transakcji, dla których zawierane będą umowy szczegółowe:
a) kredyty krótkoterminowe - termin obowiązywania transakcji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy
b) gwarancje (przetargowe, zwrotu zaliczki, rękojmi, dobrego wykonania, zwrotu kwot zatrzymanych, płatności) termin obowiązywania transakcji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy
c) akredytywy - termin obowiązywania transakcji nie może przekraczać 12 miesięcy.
d) transakcje skarbowe

W umowie ustalono limit do maksymalnej wysokości 110.000.000,00 PLN, w tym na rzecz:
- PBG S.A. - do maksymalnej wysokości 59.000.000,00
- Hydrobudowa Włocławek S.A. - do maksymalnej wysokości 33.750.000,00 PLN
- INFRA Sp. z o.o. - do maksymalnej wysokości 24.000.000,00 PLN
Limit obowiązywać będzie do 28 sierpnia 2007 r

Prowizje i opłaty Banku oraz zasady ich naliczania, ustalone zostały na zasadach rynkowych.
Zabezpieczenie transakcji objętych finansowaniem w ramach umowy określone zostanie w umowach szczegółowych dot. tych transakcji. Strony ustalają na rzecz Banku prawne zabezpieczenia w formie:
weksel własny in blanco
oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 150% kwoty transakcji
pełnomocnictwo do rachunku Klienta w Banku Millennium
cesja należności z kontraktu, którego łączna wartość liczona jako kwota kontraktu pozostała do zapłaty będzie pokrywać kwotę limitu dla Grupy co najmniej w wysokości 200% z zastrzeżeniem, iż przelew dotyczyć będzie zawartego kontraktu. Dostarczenie potwierdzenia przyjęcia do wiadomości cesji przez Dłużnika w terminie 30 dni od daty zawarcia transakcji. Zabezpieczenie w postaci cesji z kontraktu nie ma zastosowania do kart obciążeniowych oraz gwarancji przetargowych

W przypadku transakcji zawieranych ze spółkami Hydrobudowa Włocławek S.A., i INFRA Sp. z o.o. dodatkowym zabezpieczeniem jest poręczenie wg prawa cywilnego PBG S.A.

Umowa uznana została za znacząca ze względu na kryterium kapitałów własnych.


Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 3) RMF

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 40,16 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.