FB

mobile

Raporty bieżące

30/2017: Stanowisko Spółki dotyczące planowanego walnego zgromadzenia i podwyższenia kapitału zakładowego RAFAKO S.A.

2017-07-26

W związku z publikacją w dniu 26 lipca 2017 r. przez RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, (dalej „RAFAKO”) raportu bieżącego nr 26/2017 dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO, którego porządek obrad obejmuje m.in. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji oraz zmiany statutu RAFAKO, Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że:

1)    Spółka planuje oddać głos z posiadanych (pośrednio i bezpośrednio) akcji w kapitale zakładowym RAFAKO za podjęciem zaproponowanych uchwał i podwyższeniem kapitału zakładowego RAFAKO poprzez emisję nowych akcji w kapitale zakładowym RAFAKO (dalej „Nowe Akcje RAFAKO”);

2)    Spółka rozważa dokonanie rozporządzenia prawami poboru do Nowych Akcji RAFAKO w podwyższonym kapitale zakładowym RAFAKO, które będą przysługiwać Spółce w przypadku podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie RAFAKO (dalej „Prawa Poboru”) na rzecz zainteresowanego inwestora lub inwestorów, za cenę ustaloną w trakcie negocjacji (dalej „Zbycie Praw Poboru”), przy czym środki pozyskane ze Zbycia Praw Poboru zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia finansowego Spółki wynikającego z obligacji wyemitowanych przez Spółkę w terminach ich zapadalności.

Realizacja powyższych planów Spółki jest uzależniona od uzyskania zgody obligatariuszy obligacji serii od D do I oraz D1 do I1  wyemitowanych przez Spółkę, a wszelkie decyzje dotyczące: (i) głosowania przez Spółkę za podjęciem uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia RAFAKO, której skutkiem byłoby zmniejszenie udziału PBG (wraz z podmiotem zależnym Spółki – Multaros Trading Company Ltd) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO i w kapitale zakładowym RAFAKO poniżej 50% plus jedna akcja; jak również (ii) rozporządzenia Prawami Poboru, wymagają zgody obligatariuszy oraz wydania wspólnego stanowiska obligatariuszy w tej sprawie zgodnie z warunkami emisji obligacji.

W najbliższym czasie Spółka zwróci się do obligatariuszy za pośrednictwem agenta zabezpieczeń o wydanie wspólnego stanowiska obligatariuszy zgodnie z warunkami emisji obligacji, a mającego za przedmiot wyrażenie zgody na podjęcie przez Spółkę i Multaros czynności wskazanych powyżej.

Rozporządzenie przez PBG Prawami Poboru do Nowych Akcji RAFAKO może skutkować zmniejszeniem udziału PBG wraz z podmiotem zależnym PBG w łącznej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO poniżej 50% plus 1 akcja. W celu zachowania przez PBG kontroli nad RAFAKO intencją Spółki jest uzyskanie przez PBG uprawnienia osobistego do powoływania większości członków rady nadzorczej RAFAKO, które przysługiwałoby Spółce w przypadku utrzymania zarówno bezpośrednio jak i pośrednio pakietu akcji RAFAKO stanowiących nie mniej niż 33% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO  oraz w kapitale zakładowym RAFAKO .

Pomimo ewentualnego zmniejszenia udziału PBG (wraz z podmiotem zależnym Multaros) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO i w kapitale zakładowym RAFAKO poniżej 50% plus jedna akcja, oraz związanej z tym możliwej ewentualnej utraty kontroli nad RAFAKO, po zakończeniu planowanej emisji Nowych Akcji RAFAKO, PBG nadal pozostanie w RAFAKO głównym akcjonariuszem:

a)   zachowującym udział w kapitale zakładowym RAFAKO oraz liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO (bezpośrednio oraz pośrednio przez Multaros) na poziomie nie niższym niż 33%; oraz

b)   mającym istotny wpływ na realizowaną strategię spółki RAFAKO.

Ponadto, Spółka informuje, że kwestia oceny utrzymania kontroli (w tym kontroli de facto) nad RAFAKO oraz skutki ewentualnej utraty kontroli nad RAFAKO są przedmiotem analizy Spółki, w szczególności z uwagi na objęcie porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian Statutu RAFAKO przyznających PBG uprawnienia osobiste.

Pliki:

raport bieżący 30/2017 (.pdf - 45,52 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.