FB

mobile

Raporty bieżące

30/2010: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2010-06-12

 Zarząd PBG S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, podczas posiedzenia w dniu 11 czerwca 2010 roku, działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, dokonała wyboru Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. jako podmiotu właściwego do:
- dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego na dzień 30 czerwca 2010;
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego PBG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010. 

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr 238, współpracuje ze spółką PBG S.A. w zakresie badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych rocznych, przeglądu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań półrocznych, badania prognoz finansowych oraz incydentalnie świadczy usługi poświadczające.


Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 19) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 59,13 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.