FB

mobile

Raporty bieżące

30/2007: Spełnienie się jednego z warunków nabycia przez PBG S.A. akcji Spółki Hydrobudowa 9 S.A.

2007-03-24


Zarząd Spółki PBG S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego 24/2007 opublikowanego w dniu 17 marca 2007 roku, informuje, że w dniu 20 marca 2007 roku spełniony został warunek zakupu akcji Spółki wynikający z treści warunkowej umowy sprzedaży akcji Spółki Hydrobudowy 9 PBI S.A., dotyczący zawarcia warunkowych umów nabycia akcji Spółki w ilości uprawniającej PBG S.A. do nabycia akcji w ilości stanowiącej co najmniej 51% kapitału zakładowego Spółki i uprawniającej do wykonywania co najmniej 51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Wszystkie zawierane z Akcjonariuszami do dnia dzisiejszego umowy warunkowe na zakup 8.997.000 akcji, w tym 8.547.150 akcji serii A i 449.850 akcji serii B, po wyrażeniu zgody przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapewnią Spółce PBG S.A. 66% udziału w kapitale zakładowym i 65,97% w ogólnej liczbie głosów w Spółce Hydrobudowa 9 PBI SA.


Podstawa prawna:
art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 43,23 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.