FB

mobile

Raporty bieżące

3/2022: Warunkowa oferta na zakup akcji RAFAKO S.A. należących bezpośrednio i pośrednio do Spółki

2022-02-17

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”, „PBG”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku, zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/69-2020-zawarcie-umowy-w-sprawie-doradztwa-finansowego-i-transakcyjnego.html, w przedmiocie zawarcia trójstronnej umowy pomiędzy Spółką, RAFAKO S.A. w Raciborzu (dalej „RAFAKO”) oraz międzynarodowym doradcą finansowym (dalej „Doradca”) w zakresie doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora dla RAFAKO, w tym m.in. poprzez sprzedaż należącego pośrednio i bezpośrednio do Spółki 33,32% pakietu akcji spółki RAFAKO oraz uzyskania dla RAFAKO finansowania (dalej „Proces Inwestorski), informuje, że w dniu 16 lutego 2022 roku PBG otrzymała ofertę warunkową („Oferta”) nabycia w jednej transakcji 42.466.000 akcji RAFAKO należących do PBG i Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol (dalej jako „Multaros”). Oferta została złożona przez zagranicznego inwestora branżowego („Inwestor”). Spółka będzie analizować Ofertę i po dokonaniu Oceny oferty podejmie decyzję o przystąpieniu do negocjacji z Inwestorem. 

Inwestor uzależnił nabycie akcji od spełnienia następujących warunków:

 1. zgody właściwego organu antymonopolowego na dokonanie koncentracji albo upływu ustawowego terminu, w którym decyzja UOKiK lub innych właściwych organów antymonopolowych z innych państw powinna zostać wydana, o ile taka zgoda będzie wymagana;
 2. ponownej synchronizacji bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III na parametry nadkrytyczne przez RAFAKO;
 3. dokonania rozliczeń finansowych lub zawarcia przez RAFAKO z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. („GAZ-SYSTEM”) porozumienia, na podstawie którego dokonane zostaną rozliczenia dot. projektów gazociągu Goleniów-Płoty oraz tłocznia Kędzierzyn-Koźle;
 4. zawarcia przez RAFAKO z JSW KOKS S.A. aneksu do projektu „Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym” w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin”;
 5. dokonania rozliczeń finansowych lub zawarcia porozumienia przez RAFAKO z PGE-GIEK S.A., na podstawie którego zostaną potwierdzone końcowe rozliczenia finansowe RAFAKO z PGE‑GIEK S.A.;
 6. refinansowania lub uzgodnienia warunków dalszego finansowania działalności RAFAKO i jego grupy kapitałowej przez instytucje finansujące grupę kapitałową RAFAKO;
 7. podpisania warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej finansowania dłużnego od Inwestora dla RAFAKO („Warunkowa Umowa Inwestycyjna”);
 8. przeprowadzenie przez Inwestora badania due diligence prawnego i podatkowego RAFAKO;
 9. powołania jednego członka Rady Nadzorczej RAFAKO wskazanego przez Inwestora w terminie wskazanym przez Inwestora;
 10. zapewnienia nabycia przez Inwestora nie mniej niż 50% wierzytelności układowych RAFAKO wraz z akcjami i prawami do nabycia akcji wynikającymi z prawomocnego układu zawartego przez RAFAKO z jego wierzycielami;
 11. zawarcia warunkowych umów zapewniających Inwestorowi (lub podmiotowi wskazanemu przez Inwestora) zakup od wybranych wierzycieli układowych RAFAKO akcji lub praw do akcji przysługujących takim wierzycielom układowym;
 12. zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie RAFAKO emisji obligacji zamiennych na akcje RAFAKO, które zostałyby objęte przez Inwestora oraz podjęcie innych uchwał Walnego Zgromadzenia RAFAKO koniecznych do przeprowadzenia transakcji opisanej w Ofercie;
 13. uzgodnienia dokumentacji niezbędnej do zawarcia przedmiotowej transakcji.

Dalsze warunki zawieszające mogą zostać określone w Warunkowej Umowie Inwestycyjnej. Inwestor może też odstąpić od wybranych warunków zawieszających.

Oferta jest ograniczona w czasie.

Zarządca spółki PBG wskazuje, iż zakończenie Procesu Inwestorskiego jest uzależnione od uzyskania niezbędnych zgód formalnych i akceptacji warunków potencjalnej transakcji przez Radę Wierzycieli oraz Obligatariuszy PBG.

Pliki:

raport bieżący 3/2022 (.pdf - 57,00 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.