FB

mobile

Raporty bieżące

3/2021: Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2021 roku.

2021-01-29

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG” lub „Spółka”) informuje, że w roku 2021 raporty finansowe opublikowane zostaną w następujących terminach:

a. skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

I kwartał: 28 maja 2021 roku

III: kwartał: 26 listopada 2021 roku

b. śródroczny skrócony raport finansowy PBG za I półrocze 2021 roku: 30 września 2021 roku

c. śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Grupy Kapitałowej PBG za I półrocze 2020 roku: 30 września 2021 roku

d. roczny raport jednostkowy PBG za rok 2020: 30 kwietnia 2021 roku

e. skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PBG za rok 2020: 30 kwietnia 2021 roku

Pliki:

raport bieżący 3/2021 (.pdf - 47,47 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.