FB

mobile

Raporty bieżące

3/2014: Zawarcie przez spółkę z Grupy Kapitałowej spółki zależnej PBG Dom warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

2014-03-12

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje o zawarciu przez spółkę zależną – Galeria Kujawska Nova Sp. z o.o. spółka komandytowa (dalej „Galeria”) Warunkowej Umowy Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (dalej „Umowa”), w skład której wchodzą cztery działki gruntu, położone w Bydgoszczy, z przeznaczeniem pod budowę centrum handlowego (dalej „Nieruchomość”).

Umowa zawarta została w dniu 21 lutego 2014 roku ze spółką ECE Projektmanagement Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „ECE”), a następnie prawa kupującego z Umowy zostały przeniesione na mocy umowy zawartej w dniu 3 marca 2014 roku pomiędzy Galerią, ECE i Centrum Handlowe Polska 6  Sp. z o.o. Sigma Spółka komandytowa (dalej „Kupujący”) na Kupującego.

Zgodnie z  Umową, cena zbycia Nieruchomości została określona na kwotę 130.503.000,00 zł brutto (w tym podatek VAT w wysokości 24.403.000,00 zł). Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w terminie do 14 sierpnia 2014 roku, w przypadku niewłaściwej realizacji postanowień Umowy przez drugą Stronę.

Przejście Nieruchomości na rzecz Kupującego nastąpi na mocy odrębnej umowy ostatecznej („Umowa Ostateczna”), która zawarta zostanie po spełnieniu się warunku w postaci nieskorzystania przez miasto Bydgoszcz z ustawowego prawa pierwokupu co do wszystkich działek wchodzących w skład Nieruchomości.

W Umowie przewidziane zostały następujące kary umowne:

1)      Galeria będzie uprawniona do żądania zapłaty kary umownej od Kupującego w wysokości 20.000.000 zł, w przypadku gdy Kupujący uchyli się od zawarcia Umowy Ostatecznej z własnej winy;

2)      Kupujący będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej od Galerii w wysokości 20.000.000 zł, w przypadku gdy jakiekolwiek oświadczenie Galerii dotyczące stanu nieruchomości będzie nieprawdziwe bądź niepoprawne oraz w przypadku gdy Galeria naruszy postanowienia Umowy, m.in. zobowiązanie do nie dopuszczenia do zdarzeń, które mogą niekorzystnie wpłynąć na Nieruchomość.

 

Na mocy Umowy Strony uzgodniły, że zabezpieczeniem wierzytelności Kupującego wobec Galerii, tj. roszczeń które mogą wynikać z Umowy, jest dobrowolne poddanie się egzekucji do kwoty 80.421.969 zł, Kupujący będzie uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli  wykonalności do dnia 24 maja 2016 roku. Jednocześnie na rzecz Kupującego zostanie dokonany wpis hipoteczny w księgach wieczystych działek, stanowiących Nieruchomość, do kwoty 80.421.969 zł, stanowiący zabezpieczenie roszczenia Kupującego, o których mowa powyżej, z tytułu Umowy.

 

Galeria jest podmiotem zależnym pośrednio od PBG, poprzez PBG Dom Sp. z o.o.

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 34,36 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.