FB

mobile

Raporty bieżące

29/2007: Zmiana w udziałach w ogólnej liczbie głosów większościowego Akcjonariusza

2007-03-21

Spółka PBG S.A. informuje, że otrzymała oświadczenie złożone przez większościowego Akcjonariusza, Pana Jerzego Wiśniewskiego, w oparciu o przepisy art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej. W związku z zarejestrowaniem przez KRS podwyższenia kapitału Spółki do 13.430.000 zł o 1.400.000 akcji emisji serii F, udział Akcjonariusza wynikający z 4.495.054 posiadanych akcji uprzywilejowanych co do głosu, zmalał z 37,37% w kapitale zakładowym i 54,39% w ogólnej liczbie głosów, do 33,74% w kapitale zakładowym i 50,14% w ogólnej liczbie głosów.


Podstawa prawna:
art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie
Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 42,39 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.