FB

mobile

Raporty bieżące

27/2014: Postanowienie Sądu w sprawie zmiany trybu postępowania upadłościowego spółki zależnej KWG.

2014-11-28

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”, „PBG”) powziął informację w dniu dzisiejszym, o wydaniu w dniu 25 listopada 2014 roku przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy (Sąd) Postanowienia w postępowaniu upadłościowym dotyczącym spółki zależnej KWG S.A. w Szczecinie w zakresie:

1.      zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego KWG S.A. w Szczecinie z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku;

2.      odwołania nadzorcy sądowego w osobie Sławomira Mazurka;

3.      ustanowienia syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Mazurka.

Postanowienie Sądu zostało wydane po złożeniu wniosku przez Zarząd KWG, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 22/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku.

Pliki:

(.pdf - 24,40 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.