FB

mobile

Raporty bieżące

27/2007: Zawarcie umowy istotnej

2007-03-20

Zarząd Spółki PBG S.A., powziął w dniu 20 marca 2007 informację o zawarciu w dniu 9 marca 2007 roku umowy z firmą Kanfa Aragon AS z siedzibą w Bergen w Norwegii, której przedmiotem jest wykonanie przez PBG S.A. Instalacji Regeneracji Glikolu do osuszania gazu, montowanej na jednostce pływającej.
Wartość kontraktu wynosi 1.125.000 Euro. Realizacja zadania zakończona zostanie do 9 września 2007 roku.

W umowie ustalono następujące kary umowne:
- za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy - 1,5% całkowitej wartości kontraktu. Ustalono że kary nie przekroczą 15% wartości umowy.

Zawarta transakcja uznana została za istotną, gdyż stwarza Spółce PBG S.A perspektywy na pozyskanie kolejnych kontraktów w Norwegii.Podstawa prawna:
art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 42,58 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.