FB

mobile

Raporty bieżące

26/2013: Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży akcji INFRA SA

2013-09-06

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2010, z dnia 1 czerwca 2010r., Zarząd spółki PBG SA w upadłości układowej (dalej „PBG” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 6 września 2013 roku podpisał aneks do zawartej w dniu 31 maja 2010 roku, z osobą fizyczną (dalej „Kupujący”) umowy sprzedaży 4.997.500 akcji w spółce INFRA SA.

Aneks dotyczy zmiany warunków sprzedaży akcji w zakresie ceny, która wynika z braku możliwości zniesienia poręczenia długu spółki PBG udzielonego przez spółkę INFRA.

Po analizie możliwych wariantów zamknięcia transakcji, między innymi wykupu zwrotnego akcji tej spółki przez PBG, jak również biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową INFRA, Zarząd PBG ustalił w drodze negocjacji  cenę sprzedaży wszystkich 4.997.500 sztuk akcji na 1,00 PLN. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że przeprowadzona transakcja nie będzie miała wpływu na wynik finansowy PBG. Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu sprzedaży akcji spółki INFRA został dokonany i ujawniony w sprawozdaniu finansowych za 2012 rok.

 

Ponadto, aneks do umowy zawiera możliwość zwrotnego przeniesienia własności akcji INFRA na PBG, w sytuacji jeżeli INFRA nie zapłaci kary umownej w wysokości 8.450.000 zł, która zostanie na nią nałożona w przypadku niedokonania spłaty zobowiązań spółki INFRA wobec PBG w terminach zapadalności a akcjonariusze INFRA podejmą decyzję o wypłacie dywidendy.

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 24,74 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.