FB

mobile

Raporty bieżące

25/2014: Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną.

2014-11-26

Zarząd spółki PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „PBG”, „Spółka”) informuje, że spółka zależna PBG Oil and Gas Sp. z o.o. (dalej „POG”), jako członek konsorcjum zawarła w dniu 25 listopada 2014 roku, ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. (dalej „Zamawiający”) umowę o kompleksową realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Tłoczni Rembelszczyzna w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (dalej „Umowa”). POG realizuje zadanie w charakterze Lidera Konsorcjum, w skład którego wchodzą POG, „Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia” Sp. z o.o. oraz „ELTEL” Sp. z o.o. (dalej „Konsorcjum” lub „Wykonawca”). Partnerom Konsorcjum przypada w udziale realizacja ok 10% zakresu prac, natomiast wszyscy członkowie Konsorcjum odpowiadają za realizację zadania solidarnie.

Konsorcjum zrealizuje przedmiot umowy w terminie 24 miesięcy od rozpoczęcia prac i otrzyma wynagrodzenie w wysokości 137.277.000 zł netto, powiększone o należny, właściwy na dzień wystawienia faktury podatek VAT.

W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Konsorcjum wniosło zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto (tj. 16.885.071 zł). Kary za opóźnienia w realizacji zadania i poszczególnych etapów lub zakresów nie mogą łącznie przekroczyć 25 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy. Zamawiający nie ma uprawnienia do dochodzenia odszkodowania przewyższającego naliczone kary. Zamawiający może odstąpić od realizacji Umowy w przypadku gdy powstaną nieznane w chwili zawierania umowy okoliczności, które sprawią że realizacja umowy nie leży w interesie publicznym lub w przypadku gdy Wykonawca nie stosuje się do postanowień Umowy.

 

Umowa uznana została za znaczącą zgodnie z kryterium 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PBG za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Pliki:

(.pdf - 39,70 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.