FB

mobile

Raporty bieżące

25/2010: Zawarcie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Euler Hermes S.A.

2010-05-11

W nawiązaniu do raportu bieżącego 75/2009 z dnia 2 października 2009 (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/75-2009-zawarcie-aneksu-do-umowy-o-udzielanie-gwarancji-kontraktowych-w-ramach-limitu-odnawialnego-z-tuir-euler-hermes-s-a.html) Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 11 maja 2010 roku powziął informację o  zawarciu  z dniem 13 kwietnia 2010 roku aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego zawartej w dniu 28.09.2007 r.
Na mocy aneksu zawartego pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG tj.: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. ,HYDROBUDOWA 9 S.A., INFRA S.A. a Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A., wydłużony został do dnia 30 czerwca 2010 roku termin, w jakim TUiR Euler Hermes S.A. udzielać będzie gwarancji kontraktowych tj.  przetargowych, należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki.
Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.


Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji


Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 57,23 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.