FB

mobile

Raporty bieżące

24/2016: Wpływ uprawomocnienia się zatwierdzenia Układu na wyniki finansowe oraz aktualizacja informacji dotyczącej kontraktu LNG.

2016-08-25

Zarząd Spółki PBG S.A. w upadłości układowej informuje o następujących okolicznościach mających wpływ na prezentację wyniku finansowego Spółkiw sprawozdaniu finansowym Spółki za I półrocze 2016 roku:

 • Na skutek uprawomocnienia się w dniu 13 czerwca 2016 roku postanowienia sądu upadłościowego z dnia 8 października 2015 roku w przedmiocie zatwierdzenia Układu,  ujęte zostały skutki redukcji zadłużenia Spółki, określone wUkładzie i porozumieniach dotyczących terminówpłatnościzawartych z niektórymi wierzycielami układowymi.W efekcie powyższego, Spółka w Rachunku zysków i strat wykaże zysk na realizacji Układu na poziomie 1.054.711 tys. PLN.
 • W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 5/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku, Spółka informuje, że wstępnie oszacowała wpływ aneksu zawartego dn. 15 kwietnia 2016 roku z pozostałymi członkami Konsorcjum, spółkami SAIPEM S.p.A., SAIPEM S.A., SAIPEM CANADA INC (wcześniej SNAMPROGETTI CANADA INC),TECHINT - Compagnia Tecnica lnternazionale S.p.A. oraz EGBP Management sp. z o.o. w upadłości układowej (wcześniej PBG Export sp. z o.o.) do umowy wykonawczej o współpracy na wynik na kontrakcie realizowanym na zlecenie Polskiego LNG S.A. na moment zakończenia realizacji tego Kontraktu. Wynik ten zostanie skorygowany o kwotę plus 22.955 tys. PLN.

Pliki:

(.pdf - 62,13 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.