FB

mobile

Raporty bieżące

24/2010: Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej PBG na rok 2010

2010-05-10

Zarząd PBG SA prognozuje osiągnięcie przez Grupę Kapitałową PBG w roku 2010:
- skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie około 3 mld PLN;
- skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej w wysokości około 300 mln PLN;
- oraz skonsolidowanego zysku netto, przypadającego na jednostkę dominującą, w wysokości około 220 mln PLN.

Podstawy i istotne założenia prognozy:
• Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej PBG na rok 2010 oszacowana została na podstawie kontraktów, które Grupa posiada już w swoim portfelu zamówień a także na podstawie kontraktów planowanych do pozyskania i realizacji w 2010 roku. Prognoza uwzględnia wykonanie za miesiące styczeń i luty;
• Przewiduje się, że największy udział w skonsolidowanych przychodach stanowić będą przychody uzyskiwane z rynku budownictwa infrastrukturalnego (segment budownictwa przemysłowego) - 37%, następnie z rynku gazowego (segment gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw) - 29%,  kolejnie z rynku ochrony środowiska (segment wody) - 26% oraz z rynku drogowego (segment budowy dróg) - 8%;
• W prognozie na rok 2010 nie uwzględniono wpływu potencjalnych kontraktów o znaczącej wartości jednostkowej, o które Grupa PBG stara się w chwili obecnej w postępowaniach przetargowych, takich jak na przykład: budowa terminala LNG w Świnoujściu czy też budowa bloków energetycznych w Opolu;
• W prognozie wyników finansowych założono, że w roku 2010 nie wystąpią istotne zmiany, mające negatywny wpływ na rynek, na którym Grupa PBG prowadzi działalność. Na potrzeby prognozy ustalono, iż kursy walut będą stałe w całym okresie prognozy, zaś ich poziom będzie równy średniemu kursowi Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 2010 roku. Ujęte zatem w prognozie kursy walut prezentują się następująco:
- 1EUR = 3,8622 PLN;
- 1USD = 2,8720 PLN;
- 1CAD = 2,8267 PLN;
• Na potrzeby prognozy ustalono, iż stopy procentowe będą stałe w całym okresie prognozy i założono wartość indeksów stóp procentowych krajowego rynku lokat międzybankowych (WIBOR) z dnia 31 marca 2010 roku, które kształtowały się na następującym poziomie:
- WIBOR 1M = 3,63%;
- WIBOR 3M = 4,10%;
- WIBOR 6M =  4,21%;
• W założeniach na 2010 rok nie uwzględniono wpływu potencjalnych akwizycji na prognozowane wyniki finansowe oprócz sfinalizowanej transakcji dotyczącej przejęcia 25% udziału plus 1 akcja w spółce Energomontaż Południe SA;
• W prognozie uwzględniono planowaną przez spółkę Infra SA wypłatę dywidendy z zysku w wysokości 43 mln zł oraz transakcję zbycia akcji Infra SA za cenę 8 mln zł.

Sposób monitorowania oraz okresy w jakich Emitent będzie dokonywał oceny oraz korekty możliwości realizacji prognoz :
Prognoza będzie monitorowana na bieżąco poprzez kontrolę wykonania zaprojektowanych budżetów. Ewentualne zmiany wykraczające o co najmniej 10 % w/w wyników finansowych będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 25) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 103,21 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.