FB

mobile

Raporty bieżące

24/2007: Zlozenie przez PBG S.A. oferty nabycia akcji

2007-03-17Zarzad Spólki PBG S.A. informuje, ze dnia 13 marca 2007 roku, zlozyl na rece Zarzadu spólki Hydrobudowy 9 PBI S.A. ("Spólka") propozycje nabycia akcji Spólki, skierowana do Akcjonariuszy Spólki.
Zlozona propozycja wazna jest do dnia 24 marca 2007r., do godz. 15:00. W tym okresie PBG S.A. gwarantuje nabycie akcji Spólki po cenie nabycia akcji Spólki równej 5,78 PLN za 1 akcje, okreslonej na podstawie przeprowadzonej wyceny.
Akcje Spólki nabywane beda na podstawie zawieranych warunkowych umów sprzedazy akcji Spólki.
Warunkiem zakupu akcji Spólki wynikajacym z tresci warunkowej umowy sprzedazy akcji Spólki bedzie:
-zawarcie warunkowych umów nabycia akcji Spólki w ilosci uprawniajacej do nabycia przez PBG S.A. akcji w ilosci stanowiacej co najmniej 51% kapitalu zakladowego Spólki i uprawniajacej do wykonywania co najmniej 51% ogólnej liczby glosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spólki,
- wydanie przez Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji zawierajacej wyrazenie zgody na koncentracje przedsiebiorców polegajaca na przejeciu przez PBG S.A. kontroli nad Spólka zgodnie z art. 12 i 97 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
PBG S.A. oswiadcza, iz akcje Spólki nabywane beda z kredytu bankowego lub ze srodków wlasnych pochodzacych z emisji akcji serii F PBG S.A.
PBG S.A. zobowiazalo sie do podtrzymania dotychczasowej dzialalnosci Spólki oraz przewiduje dalszy jej rozwój w zakresie realizacji zadan w obszarze ochrony srodowiska i hydrotechniki. Dla zapewnienia srodków finansowych na dalsza dzialalnosc biezaca oraz realizacje programu restrukturyzacji, PBG S.A. zapewni dofinansowanie Spólki w kwocie nie mniejszej niz 30.000.000,00 PLN. Wlaczenie Hydrobudowy 9 PBI S.A. do Grupy Kapitalowej PBG, pozwoli na realizacje strategii zwiekszenia potencjalu wykonawczego w zakresie budowy instalacji w sektorze ochrony srodowiska, hydrotechniki oraz budownictwa drogowego.
Jednoczesnie Zarzad PBG S.A. informuje, ze wlaczenie do Grupy PBG spólki Hydrobudowa 9 PBI S.A., pomimo iz w wyniku za rok 2006 Spólka odnotuje straty, nie wplynie negatywnie na prognoze wyniku skonsolidowanego w roku 2007.


Podstawa prawna:
art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpis osoby upowaznionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 88,50 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.