FB

mobile

Raporty bieżące

23/2017: Zarejestrowanie przez sąd rejestrowy zmian Statutu.

2017-06-13

Zarząd Spółki PBG SA z siedzibą w Wysogotowie (dalej również "PBG", "Spółka"), informuje o powzięciu informacji o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy właściwy dla PBG zmian Statutu Spółki w zakresie:

- podwyższenia kapitału Spółki do kwoty 15.954.057,70 zł, w związku z emisją 20.537.960 akcji serii H (zgodnie z raportem 8/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku) oraz emisją 6.459.105 akcji serii I (zgodnie z raportem 3/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku);

- uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd publikuje w załączeniu jednolity, aktualny Statut Spółki PBG.

Pliki:

raport bieżący 23/2017 (.pdf - 46,35 kB)

raport bieżący 23/2017 załącznik nr 1 (.pdf - 205,75 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.