FB

mobile

Raporty bieżące

23/2007: Korekta raportu bieżącego opublikowanego w dniu 28 lutego 2007 r. zawierającego skrócony skonsolidowany raport za czwarty kwartał 2006 roku Grupy Kapitałowej PBG

2007-03-01


Spółka PBG S.A. składa wyjaśnienie do wskazanych poniżej pozycji zamieszczonych w pliku w wersji PDF pod nazwą "Raport za IV kwartał 2006 r." (str. nr 7)
W tabeli: Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat :
- w pozycji: " Zysk (strata) przed opodatkowaniem za okres IV kwartał 01.10.2006 r. -31.12.2006 r." , pojawił się błąd edytorski:
zaprezentowano: 26 819 tys. zł,
winno być: 29 405 tys. zł.

- w pozycji: " Zysk (strata) z działalności kontynuowanej za okres IV kwartał 01.10.2006 r. -31.12.2006 r." pojawił się błąd edytorski:
zaprezentowano: 20 389 tys. zł,
winno być: 22 975 tys. zł.

- w pozycji: " Zysk (strata) netto za okres IV kwartał 01.10.2006 r. -31.12.2006 r."
pojawił się błąd edytorski:
zaprezentowano: 20 389 tys. zł,
winno być: 22 975 tys. zł.


Podstawa prawna:
art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 85,05 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.