FB

mobile

Raporty bieżące

21/2020: Żądanie Natychmiastowego Wykupu Obligacji.

2020-04-01

W nawiązaniu do raportu 20/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku, Zarząd PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2020 roku otrzymał Żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji serii G, H oraz I, złożone przez:

 1. Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami: Pekao Zrównoważony, Pekao Obligacji Plus, Pekao Konserwatywny oraz Pekao Stabilnego Wzrostu – Obligatariusza posiadające łącznie 33.330 Obligacji serii G, 25.226 Obligacji serii H oraz 127.060 Obligacji serii I;
 2. Gamma Parasol FIO Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych posiadający 1.230 Obligacji serii G, 931 Obligacji serii H oraz 4.693 Obligacje serii I;
 3. Gamma Parasol FIO Subfundusz Gamma Plus posiadający 3.420 Obligacji serii G, 2.588 Obligacji serii H oraz 13.038 Obligacji serii I;
 4. Gamma Parasol Biznes FIO Subfundusz Gamma posiadający 4.104 Obligacji serii G, 3.106 Obligacji serii H oraz 15.647 Obligacji serii I.

Łączna wartość Obligacji objętych ww. Żądaniami wynosi 23.437.300 zł.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji (art. 14.3 WEO) wykup Obligacji objętych Żądaniem Natychmiastowego Wykupu powinien nastąpić w Dniu Natychmiastowego tj. w pierwszym dniu roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia Żądania Natychmiastowego Wykupu przez Obligatariusza.  

Warunki Emisji Obligacji stanowią część Not Informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej spółki pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/obligacje.html#!/2017.

Pliki:

raport bieżący 21/2020 (.pdf - 49,36 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.