FB

mobile

Raporty bieżące

21/2018: Oświadczenie Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału PBG.

2018-08-14

Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że w dniu 14 sierpnia 2018 roku, działając na podstawie art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 i art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z równoczesnym jego podwyższeniem oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała”) złożył oświadczenie, że w wyniku konwersji wierzytelności Spółki na akcje serii H, w wykonaniu Uchwały oraz postanowień Układu, objęte zostało kolejne 10.763.420 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, a więc objęty i należycie pokryty został kapitał zakładowy w wysokości 215.268,40 zł (dwieście piętnaście tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy). Objęcie akcji nastąpiło w związku ze ziszczeniem się warunku odnośnie wierzytelności warunkowej, zaspakajanej na warunkach określonych dla Grupy 6 przez Układ (tj. konwersja wierzytelności na akcje serii H).

 

W związku z powyższym, po dokonaniu wpisu przez Krajowy Rejestr Sądowy, kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 16.301.872,84 zł (szesnaście milionów trzysta jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złotych i osiemdziesiąt cztery groszy).

Pliki:

raport bieżący 21/2018 (.pdf - 37,89 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.