FB

mobile

Raporty bieżące

20/2020: Wpłynięcie pism od Obligatariuszy Obligacji serii I, G1, H1, I1, G3, H3 i I3.

2020-02-28

Zarząd PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 28 lutego 2020 roku otrzymał:

 1. żądania Obligatariuszy w przedmiocie dokonania przez Spółkę wykupu W Dniu Wykupu wszystkich:
  1. Obligacji serii I: przez Obligatariuszy reprezentujących łącznie 1.287.771 Obligacji, stanowiących 67,85% Obligacji serii I;
  2. Obligacji serii G3: przez Obligatariusza reprezentującego 11.768 Obligacji, stanowiących 100% Obligacji serii G3;
  3. Obligacji serii H3: przez Obligatariusza reprezentującego 8.906 Obligacji, stanowiących 100% Obligacji serii H3;
  4. Obligacji serii I3: przez Obligatariusza reprezentującego 68.325 Obligacji, stanowiących 100% Obligacji serii I3;
 2. stwierdzenia naruszenia przez Spółkę jej zobowiązań wskazanych w punktach 17.A, w szczególności zobowiązań, o których mowa w pkt: 17.A.1 ppkt. 4), 5) i 11) Warunków Emisji Obligacji skutkujące wystąpieniem Dnia Wykupu od:
  1. Obligatariuszy serii G1 reprezentujących łącznie 46.595 Obligacji, stanowiących 78,02% Obligacji serii G1;
  2. Obligatariuszy serii H1 reprezentujących łącznie 35.266 Obligacji, stanowiących 78,02% Obligacji serii H1;
  3. Obligatariuszy serii I1 reprezentujących łącznie 177.622 Obligacji, stanowiących 78,01% Obligacji serii I1.

 

Zarząd Spółki informuje, że Dzień Wykupu dla poszczególnych serii Obligacji został ustalony w sposób następujący:

 1. „„Dzień Wykupu”  oznacza wcześniejszą z niżej wymienionych dat:

- 30 czerwca 2020 r., lub

- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym Spółce doręczone zostało pisemne żądanie lub żądania Obligatariuszy posiadających łącznie ponad 50% Obligacji, dokonania przez Spółkę wykupu wszystkich Obligacji, lub

- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym doszło do naruszenia przez Spółkę któregokolwiek z jej zobowiązań wobec Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych wskazanych w pkt 17.A Warunków Emisji”:

1. dla Obligacji serii I - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany warunków emisji;

2. dla Obligacji serii I1 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I1 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany warunków emisji;

3. dla Obligacji serii I3 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I3 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany warunków emisji;

 

2) „„Dzień Wykupu”   oznacza wcześniejszą z niżej wymienionych dat:

- 31 marca 2020 r., lub

- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym Spółce doręczone zostało pisemne żądanie lub żądania Obligatariuszy posiadających łącznie ponad 50% Obligacji, dokonania przez Spółkę wykupu wszystkich Obligacji, lub

- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym doszło do naruszenia przez Spółkę któregokolwiek z jej zobowiązań wobec Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych wskazanych w pkt 17.A Warunków Emisji”:

 1. dla Obligacji serii G1 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G1 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany warunków emisji;
 2. dla Obligacji serii G3 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G3 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany warunków emisji;
 3. dla Obligacji serii H1 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H1 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany warunków emisji;
 4. dla Obligacji serii H3 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H3 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany warunków emisji;

 

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji (art. 14.1.1. WEO) dla ww. serii, niewykupienie przez Spółkę Obligacji w Dniu Wykupu stanowić może podstawę do złożenia przez Obligatariuszy żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji ww. serii.

Warunki Emisji Obligacji stanowią część Not Informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej spółki pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/obligacje.html#!/2017.

Pliki:

raport bieżący 20/2020 (.pdf - 57,30 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.