FB

mobile

Raporty bieżące

20/2007: Nabycie aktywów znaczących

2007-02-27


Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że dnia 26 lutego 2007 roku, objął działając w imieniu i na rzecz Spółki, 6.000 udziałów w Przedsiębiorstwie Drogowo - Mostowym DROMOST Sp. z o.o. z siedzibą w Żabnie, o wartości nominalnej 500 zł każdy. Objęte za kwotę 3.000.000 zł udziały, zapewniają PBG S.A. w drogowej Spółce 87, 39% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Wspólników.
Działająca na polskim rynku od 1992 roku Spółka DROMOST Sp. z o.o., dysponuje wyspecjalizowaną kadrą inżynieryjno - techniczną, wyposażeniem technologicznym oraz własną wytwórnią mas bitumicznych. Dzięki dobrej organizacji, sprawnie realizuje jako generalny wykonawca trudne obiekty komunikacyjne. Zarząd Spółki PBG S.A., włączając Spółkę do Grupy Kapitałowej, nie zamierza zmieniać profilu działalności Spółki.
Włączanie do Grupy Kapitałowej PBG spółek drogowych, zgodne jest z przedstawionymi celami strategicznymi Spółki a zakup udziałów finansowany jest z środków pozyskanych w drodze emisji akcji serii F.

Udziały uznane zostały za znaczące ze względu na fakt, że stanowią ponad 20% udziałów w spółce DROMOST Sp. z o.o.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 86,54 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.