FB

mobile

Raporty bieżące

19/2018: Akcjonariusze wykonujący ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PBG S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku.

2018-06-26

Zarząd spółki PBG S.A. podaje do wiadomości publicznej listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%  liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2018 roku (dalej „Walne”):

 

1)    Pan Jerzy Wiśniewski wykonywał prawo z 189.902.366 głosów z 189.902.366 akcji, co stanowiło 61,28% głosów na Walnym oraz stanowi 23,61% ogólnej liczby głosów;

2)    Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wykonywał prawo z 49.252.468 głosów z 49.252.468 akcji, co stanowiło 15,89% głosów na Walnym oraz stanowi 6,12% ogólnej liczby głosów;

3)    Bank Polska Kasa Opieki S.A. wykonywał prawo z 46.473.136 głosów z 46.473.136 akcji, co stanowiło 15,00% głosów na Walnym oraz stanowi 5,78% ogólnej liczby głosów;

4)    Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. wykonywał prawo z 24.241.560 głosów z 24.241.560 akcji, co stanowiło 7,82% głosów na Walnym oraz stanowi 3,01% ogólnej liczby głosów.

 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni byli Akcjonariusze, posiadający łącznie 309.869.530 akcji, z których wykonywali łącznie 309.869.530 głosów, stanowiących 38,53% w ogólnej liczbie głosów.

Pliki:

raport bieżący 19/2018 (.pdf - 49,02 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.