FB

mobile

Raporty bieżące

18/2007: Podsumowanie subskrypcji

2007-02-15

Emitent:
PBG S.A.
ul. Skórzewska 35 Wysogotowo k/Poznania
62-081 Przeźmierowo
KRS 0000184508

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 22.01 - 01.02.2007 roku

2) Data przydziału akcji: 02.02.2007 rok

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1.400.000 akcji serii F

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Emisja przeprowadzona została z prawem poboru. W ramach przeprowadzonych zapisów dodatkowych stopa redukcji wyniosła 98,21%

5) W ramach subskrypcji złożono 1.256 zapisów podstawowych na 1.391.315 akcji oraz 145 zapisów dodatkowych na 485.449 akcji.

6) W ramach subskrypcji zostało przydzielonych 1.400.000 akcji serii F, w tym 8.685 akcji w zapisach dodatkowych.

7) Cena emisyjna akcji serii F: 250 zł za akcję

8) Nazwa subemitenta, który objął akcje: brak

9) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 350.000.000 zł

10) Koszty emisji: 15.475.673,15 PLN
a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 12.554.586,36 PLN
b. wynagrodzenie subemitentów: brak
c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego: 2.291.955,93 PLN
d. promocja oferty: 629.130,86 PLN

11) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na 1 akcję 11,05 zł/akcję.

Metoda rozliczania kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:
koszty emisji akcji do dnia zarejestrowania podniesienia kapitału ujmowane są w księgach rachunkowych jako rozliczenia międzyokresowe czynne i w sprawozdaniu finansowym prezentowane są jako "Inne aktywa krótkoterminowe". Po rejestracji w KRS zmniejszą kapitał zapasowy.Podstawa prawna:
§ 33 ust.1 rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 107,68 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.