FB

mobile

Raporty bieżące

17/2018: Informacja dotycząca notowania akcji PBG na Liście Alertów.

2018-06-20

Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”), informuje iż przeprowadzona została analiza formalno - prawna sytuacji Spółki w związku z zakwalifikowaniem akcji PBG przez GPW do segmentu LISTA ALERTÓW. Wobec faktu, iż Statut Spółki nie przewiduje możliwości umorzenia akcji, wyłącznie możliwe byłoby przeprowadzenie procedury scalenia z wykorzystaniem pakietu akcji wskazanego akcjonariusza, które zostałyby przeznaczone na pokrycie niedoborów scaleniowych.  W związku z powyższym analiza możliwości wyprowadzenia akcji PBG z segmentu LISTA ALERTÓW, objęła przeprowadzenie procedury scalenia akcji wraz z ustaleniem proporcji wymiany akcji Spółki na akcje o nowej wartości nominalnej. Zarząd Spółki informuje, że analiza, o której mowa powyżej wykazała, że scalenie akcji Spółki, które stanowi podstawę wyprowadzenia akcji z segmentu, nie jest możliwe z uwagi na warunki układu z wierzycielami zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem z dnia 08 października 2015 roku Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XI GUp 29/12 (dalej „Układ”) i do czasu wykonywania przez Spółkę tego Układu.

Powodem braku możliwości jest fakt, że emisje akcji serii H oraz serii I nie są zakończone oraz, że nadal mogą zaistnieć okoliczności skutkujące powstaniem nowych akcji Spółki (serii H oraz, w konsekwencji, akcji serii I).

Akcje serii H są emitowane na podstawie Układu, który przewiduje konwersję części wierzytelności na akcje, jego postanowienia zastępują wszelkie czynności związane z emisją akcji, podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz objęciem i pokryciem akcji. Do emisji akcji dochodzi zatem w każdym przypadku powstania lub ujawnienia wierzytelności układowej, zakwalifikowanej zgodnie z Układem do Grupy 5, Grupy 6 lub Grupy 7.

Akcje serii I są emitowane na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2015 roku, celem spełnienia wymogu wynikającego z Układu, tj. zapewnienia udziału głównego akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki na poziomie 23,61%. W każdym przypadku powstania nowych akcji serii H i zmiany (spadku) zaangażowania uprawnionego akcjonariusza poniżej poziomu 23,61% w kapitale zakładowym, powstaje konieczność dobrania przez tego akcjonariusza akcji serii I, w liczbie zapewniającej utrzymanie pakietu akcji stanowiącego 23,61% w kapitale zakładowym PBG. Objęcie akcji serii I odbywa się poprzez wykonanie praw z warrantów serii A wraz z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Zatem, tak długo jak niezakończona jest emisja akcji serii H, tak długo niezakończona będzie emisja akcji serii I Spółki.

Nie jest możliwe przeprowadzenie zmiany warunków emisji akcji serii H oraz akcji serii I w okresie ich trwania, co wynika z faktu, iż akcje serii H emitowane są nie na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, lecz na podstawie Układu. Zmiana wartości nominalnej akcji, która jest przewidziana w Układzie, wymagałaby zmiany tego Układu. Zgodnie z art. 298 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (PUIN - w brzmieniu dotyczącym Układu zawartego przez Spółkę) zmiana postanowień układu zawartego z wierzycielami, jest możliwa wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Na powyższej podstawie, jeżeli po zatwierdzeniu układu nastąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, która w sposób istotny wpływa na trwały wzrost lub zmniejszenie dochodu z przedsiębiorstwa upadłego, upadły oraz każdy z wierzycieli może wystąpić o zmianę układu. Z powyższych względów zmiana układu byłaby możliwa wyłącznie w przypadkach dotyczących kondycji finansowej przedsiębiorcy i zmniejszenia zdolności wykonania układu według treści, o jakiej został zawarty i zatwierdzony. Wobec faktu, iż zmiana postanowień układu jest wyjątkiem od reguły jego trwałości i związania na cały okres jego wykonywania, postanowienie art. 298 PUiN należy odczytywać w sposób ścisły. Tym samym nie są możliwe żadne inne zmiany Układu, aniżeli ta, wspomniana powyżej. Spółka nie ma zatem możliwości zmiany postanowień Układu w postaci zmiany wartości nominalnej akcji serii H (oraz ich ceny emisyjnej).

Tym samym Zarząd Spółki podkreśla, iż nieprzeprowadzenie procedury scalenia akcji w obecnej sytuacji formalnoprawnej jest niezależne od Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o niepodejmowanie w tym czasie uchwały o wykluczeniu akcji Spółki z notowań na GPW.

Pliki:

raport bieżący 17/2018 (.pdf - 58,18 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.