FB

mobile

Raporty bieżące

17/2013: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

2013-06-13

Zarząd spółki PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „PBG”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2013 roku powziął informację od Zarządu spółki zależnej PBG oil and gas Sp. z o.o.  z siedzibą w Wysogotowie(dalej „POG”) informację o zawarciu przez Konsorcjum w składzie PBG oil and gas Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz ControlTec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Partner Konsorcjum) w dniu 12 czerwca 2013 roku umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. w Warszawie oddział w Sanoku (dalej PGNiG lub Zamawiający).

Przedmiotem umowy jest należyte i kompleksowe zrealizowanie w terminie do 11 lipca 2014 roku robót budowlano – montażowych Zadania Inwestycyjnego pn. „Zabudowa dodatkowej sprężarki na PMG Husów w ramach Projektu pn. Rozbudowa PMG Husów” (dalej „Inwestycja”). Za wykonanie przedmiotu Umowy Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  16 384 717,29 zł netto, powiększone o obowiązującą stawkę VAT.

Szacunkowy przychód należny POG za realizację prac uzgodnionych w ramach podziału zakresów pomiędzy członków Konsorcjum ma wynieść około 13,3 mln zł.

Okres zgłaszania wad przez PGNiG wynosi 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego  Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.

Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 100% wartości wynagrodzenia netto.

PMG Husów jest obiektem o szczególnym znaczeniu gospodarczo - obronnym
w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 25,71 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.