FB

mobile

Raporty bieżące

17/2010: Powiadomienie o wzroście zaangażowania w kapitał zakładowy PBG S.A.

2010-04-16

Zarząd PBG S.A. informuje, że dnia 15 kwietnia 2010 roku otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą pomiędzy Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA, a PPIM oraz działając zgodnie z Art. 69 ust.1 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. NR 184 poz. 1539 z późn. zm.), zawiadamia o wzroście zaangażowania do poziomu 8,68% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki PBG S.A., z siedzibą  w Wysogotowie k/Poznania, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo, w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Pioneer FIO) utworzonego przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (Towarzystwo).

Powyższa zmiana nastąpiła wyłącznie w wyniku przekształcenia funduszy inwestycyjnych otwartych utworzonych przez Towarzystwo w subfundusze funduszu Pioneer FIO w następujący sposób:
1. Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Pieniężny subfundusz  funduszu  Pioneer FIO;
2. Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Obligacji subfundusz funduszu Pioneer FIO;
3. Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Obligacji Plus subfundusz funduszu FIO;
4. Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Stabilnego Wzrostu subfundusz funduszu FIO:
5. Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Zrównoważony subfundusz funduszu Pioneer FIO;
6. Pioneer Aktywnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Aktywnej Alokacji subfundusz funduszu Pioneer FIO;
7. Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Akcji Polskich subfundusz funduszu Pioneer FIO;
8. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego subfundusz funduszu Pioneer FIO.

Powyższe przekształcenie miało miejsce w dniu 9 kwietnia 2010 roku i z tym dniem Pioneer FIO wstąpił w prawa i obowiązki przekształconych funduszy.

Po zmianie w portfelu Pioneer FIO znajdowało się łącznie 1 609 618 akcji Spółki, co stanowiło 11,26% kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługiwało 1 609 618 głosów, co stanowiło 8,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Przed zmianą w portfelu Pioneer FIO znajdowało się łącznie 18 978 akcji Spółki, co stanowiło 0,13% kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługiwało 18 978 głosów, co stanowiło 0,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.


Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 107,17 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.