FB

mobile

Raporty bieżące

17/2007: Zawarcie umowy znaczącej

2007-02-14


W nawiązaniu do raportu 102/2006 z dnia 20.12.2007r. (http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=1053) Spółka PBG S.A. informuje, że dnia 14 lutego 2007 roku jako Lider Konsorcjum PBG S.A. - Naftobudowa S.A. zawarła Umowę Ramową pomiędzy Konsorcjum, a Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP) na dostawę i wykonanie podziemnych zbiorników magazynowych w ramach projektów dotyczących "Budowy lotniskowych składów mps" oraz "Modernizacji i rozbudowy lądowych składów mps", zlokalizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Łączna wartość wszystkich realizowanych projektów oszacowana została na kwotę 255.491.813 PLN netto.

Umowa przewiduje karę umowną za odstąpienie od niniejszej umowy przez Konsorcjum, w wysokości 10% wynagrodzenia netto. ZIOTP zobowiązał się do sukcesywnego zlecania Konsorcjum realizacji projektów, których dotyczy zawarta Umowa Ramowa i zawierania z Konsorcjum odrębnych umów wykonawczych.
Wykonanie projektów łączyć się będzie z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE".


Jednocześnie Spółka PBG S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 lutego 2007 roku, jako Lider Konsorcjum PBG S.A. - Naftobudowa S.A. zawarła odrębną umowę wykonawczą z Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP), która wynika z w/w Umowy Ramowej. Na mocy umowy szczegółowej Konsorcjum jako Wykonawca-Dostawca realizować będzie dostawy i wykonanie podziemnych zbiorników magazynowych MPS, zlokalizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wynagrodzenie przysługujące Konsorcjum z tytułu realizowanych prac ustalono na poziomie 60.085.164 PLN netto.
Zadanie realizowane będzie w ramach dwóch projektów pn.:

- Budowa lotniskowych składów mps - w terminie 14 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę. Wartość zadania 18.121.393 PLN netto;

- Modernizacja i rozbudowa składu mps w terminie 18 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę. Wartość zadania 41.963.771 PLN netto.


Konsorcjum zapłaci ZIOTP karę umowną wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w wykonaniu projektu - max 10% wynagrodzenia brutto;
b) za zwłokę w terminowym usunięciu wad na projekcie stwierdzonych w okresie realizacji, w ramach projektu lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości (rękojmi) - max 10% wynagrodzenia brutto,
c) za odstąpienie od umowy przez Konsorcjum z przyczyn, za które nie odpowiada ZIOTP - w wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto,
d) za odstąpienie od umowy przez ZIOTP z przyczyn, za które odpowiada Konsorcjum - w wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto.
ZIOTP i Konsorcjum zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Umowa uznana została za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych.


Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 3) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.


Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 88,63 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.