FB

mobile

Raporty bieżące

16/2017: Podjęcie przez GPW uchwały w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst Obligacji PBG S.A.

2017-04-06

Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 5 kwietnia 2017 roku, uchwały nr 347/2017 w przedmiocie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, Obligacji na okaziciela spółki PBG S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, t.j.:


1) 77.296 obligacji serii C1;
2) 43.324 obligacji serii D1;
3) 90.861 obligacji serii E1;
4) 26.988 obligacji serii F1;
5) 109.686 obligacje serii G1;
6) 83.016 obligacje serii H1;
7) 418.129 obligacje serii I1.

Pliki:

raport bieżący 16/2017 (.pdf - 48,89 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.