FB

mobile

Raporty bieżące

16/2010 korekta: Zwiększenie zaangażowania w kapitał HYDROBUDOWA POLSKA S.A. - korekta raportu

2010-04-14

Zarząd PBG S.A. koryguje niniejszym raport bieżący 16/2010 opublikowany w dniu 14 kwietnia 2010. Powodem korekty jest oczywista omyłka edytorska, która pojawiła się w treści raportu a polegającą na podaniu niewłaściwego udziału procentowego PBG S.A. w kapitale zakładowym HYDROBUDOWA POLSKA S.A.: podano w raporcie 62,47%, POWINNO BYĆ: 62,74%.
Jednocześnie Zarząd PBG S.A. podaje treść raportu po korekcie:
Zarząd PBG S.A. informuje, że w związku z transakcją  pakietową nabycia przez PBG S.A. 650.507akcji HYDROBUDOWA POLSKA S.A. po cenie zakupu 3,60 zł za akcję, przeprowadzoną w dniu 12 kwietnia 2010 roku, udział PBG S.A. w kapitale zakładowym wzrósł do 132.748.692 akcji, które stanowią 63,05% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. Przed transakcją PBG S.A. pozostawało właścicielem 132.098.185 akcji HYDROBUDOWA POLSKA S.A., które stanowiły 62,74% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.
Z uwagi na wielkość transakcji, nie podlega ona obowiązkowi zgłoszenia, wynikającemu z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

 

 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 57,81 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.