FB

mobile

Raporty bieżące

15/2020: Postanowienie Sądu w sprawie otwarcia Postępowania Sanacyjnego – korekta.

2020-02-13

Zarząd spółki przedstawia pełną treść raportu numer 15/2020.

Zarząd PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 61/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku informuje o powzięciu w dniu 13 lutego 2020 roku informacji o wydaniu przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w dniu 12 lutego 2020 roku Postanowienia w sprawie pod sygn. akt XI GR 101/19 (dalej „Postanowienie”), zgodnie z którym, wskazany Sąd:

 1. Otworzył postepowanie sanacyjne wobec Spółki;
 2. Zezwolił Spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa PBG w zakresie nie przekraczającym zakresu zwykłego zarządu;
 3. Wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej;
 4. Wyznaczył zarządcę w osobie Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000591282);
 5. Stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2000 nr 160 s. 1), a postępowanie ma charakter główny.

Postanowienie nie jest prawomocne.

Pliki:

raport bieżący 15/2020 (.pdf - 48,16 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.