FB

mobile

Raporty bieżące

15/2017: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. na dzień 27 kwietnia 2017 roku oraz projekty uchwał.

2017-03-29

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 27 kwietnia 2017 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Wysogotowie, w siedzibie Spółki PBG S.A. przy ul. Skórzewskiej 35 (Budynek A),  z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Porządek Obrad

 

1.         Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.         Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.         Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.         Przedstawienie porządku obrad.

5.         Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.         Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016.

7.         Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016.

8.         Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

10.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

11.      Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016.

12.      Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

13.      Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

14.      Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i udzielenia Radzie Nadzorczej pełnomocnictwa do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego przyjęte zmiany.

15.      Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

16.      Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pliki:

raport bieżący 15/2017 (.pdf - 179,73 kB)

raport bieżący 15/2017 załącznik nr 1 (.pdf - 107,61 kB)

raport bieżący 15/2017 załącznik nr 2 (.pdf - 59,53 kB)

raport bieżący 15/2017 załącznik nr 3 (.pdf - 171,89 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.