FB

mobile

Raporty bieżące

15/2013: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w upadłości układowej na dzień 21 czerwca 2013 roku oraz projekty uchwał

2013-05-24

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 21 czerwca 2013 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Wysogotowie, w siedzibie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej przy ul. Skórzewskiej 35 (Budynek A),  z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Porządek Obrad

 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty  Spółki za rok 2012.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty  Spółki za rok 2012.

8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie  pokrycia straty Spółki za rok 2012.

12. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 k.s.h. w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pliki do pobrania:

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 77,78 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.