FB

mobile

Raporty bieżące

15/2007: Informacja dotycząca przebiegu procedury sprzedaży akcji imiennych serii A oraz oświadczenia osób zobowiązanych o zawarciu transakcji

2007-02-13


W nawiązaniu do raportu 1/2007 z dnia 3 stycznia 2007 (raport dostępny na stronie: http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=1065) Spółka PBG S.A. informuje, że otrzymała datowane na 12 lutego 2007 roku oświadczenie złożone przez akcjonariusza założyciela i Prezesa Zarządu Pana Jerzego Wiśniewskiego o wykonaniu przysługującego Jemu prawa pierwokupu 115.000 Akcji Imiennych.
Oświadczenie złożone zostało w związku z zawarciem w dniu 12 lutego 2007 roku przez Członków Zarządu Przemysława Szkudlarczyka oraz Tomasza Worocha warunkowej umowy sprzedaży 115.000 Akcji Imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki PBG S.A. Umowa zawarta została pod warunkiem zawieszającym, iż akcjonariusze założyciele Spółki nie wykonają przysługującego im na podstawie §11 Statutu Spółki prawa pierwokupu Akcji Imiennych.

Jednocześnie Spółka informuje, że akcjonariusz założyciel, Pani Małgorzata Wiśniewska nie zamierza skorzystać z prawa pierwokupu.

Spółka wyjaśnia, że w posiadaniu Akcji Imiennych serii A są Pan Jerzy Wiśniewski oraz Pani Małgorzata Wiśniewska. Zgodnie z §11 Statutu każdemu z akcjonariuszy założycieli, o których mowa w § 8 Statutu, przysługuje prawo pierwokupu nabycia akcji serii A. Akcjonariusz uprawniony do wykonania prawa pierwokupu informuje Zarząd o wykonaniu przysługującego mu prawa w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia i umowy sprzedaży akcji. W przypadku gdy chęć nabycia akcji zaoferowanych do zbycia wyrazi więcej niż jeden uprawniony akcjonariusz prawo to przysługuje proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji imiennych serii A.


W związku ze złożeniem oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu przez Pana Jerzego Wiśniewskigo, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz przepisami Kodeksu Cywilnego transakcja pomiędzy Tomaszem Worochem oraz Przemysławem Szkudlarczykiem nie dojdzie do skutku, natomiast z upływem terminu wskazanego w Statucie Spółki PBG S.A., dojdzie do skutku umowa pomiędzy Tomaszem Worochem a Jerzym Wiśniewskim, w wyniku której Jerzy Wiśniewski stanie się właścicielem 115.000 akcji imiennych serii A, sprzedawanych przez Tomasza Worocha.

Jednocześnie Spółka PBG S.A. informuje, że otrzymała oświadczenia od następujących osób zobowiązanych, dotyczące zawarcia przez nie w dniu 13 lutego 2007 roku, następujących transakcji sesyjnych na rynku regulowanym:

1)przez członków Rady Nadzorczej:
- o sprzedaży 3.123 akcji zwykłych w średniej cenie 280,00 zł za akcję;
- o sprzedaży 7.819 akcji zwykłych w średniej cenie 285,7 zł za akcję;

2) przez członków Zarządu:
- o sprzedaży 16.551 akcji zwykłych w średniej cenie 280,00 zł za akcję;
- o sprzedaży 9.961 akcji zwykłych w średniej cenie 280,00 zł za akcję;
- o sprzedaży 5.000 akcji zwykłych w średniej cenie 280,00 zł za akcję oraz sprzedaży w dniu 19 stycznia 2007 5.053 praw poboru akcji serii F PBG S.A. po średniej cenie 3,24 zł;

3) przez Prokurentów Spółki:
- o sprzedaży 820 akcji zwykłych w średniej cenie 280,00 zł za akcję oraz sprzedaży w dniu 19 stycznia 2007 820 praw poboru akcji serii F PBG S.A. po średniej cenie 3,23 zł;
- o sprzedaży 1.020 akcji zwykłych w średniej cenie 280,00 zł za akcję oraz sprzedaży w dniu 19 stycznia 20071.320 praw poboru akcji serii F PBG S.A. po średniej cenie 3,10 zł ;


Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne oraz art. 160 ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.


Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 87,56 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.