FB

mobile

Raporty bieżące

14/2018: Zakończenie negocjacji w zakresie przeniesienia istotnej wierzytelności.

2018-04-25

Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) powziął w dniu dzisiejszym od pełnomocnika informację, o zakończeniu negocjacji w przedmiocie umowy sprzedaży wierzytelności, którą Spółka posiada względem Imidż Finans Group Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie z tytułu podpisanej umowy zobowiązującej do sprzedaży (informacje na temat umowy zamieszczone są w nocie numer 26, na stronie 66 Śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego spółki PBG S.A. za I półrocze 2013 roku, dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/pub/pl/uploaddocs/raporty-okresowe/srodroczne-skrocone-sf-spolki-pbg-sa.1410848354.pdf).

Zgodnie z wynegocjowaną umową sprzedaży wierzytelności, PBG otrzyma od Cesjonariusza tytułem przeniesienia wierzytelności kwotę 80 mln zł, w tym bezzwrotną zaliczkę w kwocie 20 mln zł w terminie do 25 czerwca 2018 roku oraz pozostałą kwotę – 60 mln zł, w terminie do dnia 25 czerwca 2019 roku.

Cesjonariuszem, który zakupi wierzytelność jest spółka akcyjna prawa luksemburskiego.

Aktywa będące przedmiotem umowy stanowią na dzień dzisiejszy największą pozycję ujętą w planie dezinwestycji, a środki uzyskane z tej sprzedaży przeznaczone zostaną na wykup Obligacji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Układu zawartego z Wierzycielami oraz na spłatę rat układowych.

Pliki:

raport bieżący 14/2018 (.pdf - 38,76 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.