FB

mobile

Raporty bieżące

14/2017: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

2017-03-22

Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 marca 2017 roku Rada Nadzorcza PBG, na podstawie rekomendacji udzielonej przez Komitet Audytu Rady, podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. (dalej „E&Y”) jako podmiotu właściwego do przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego PBG i Grupy Kapitałowej PBG za I półrocze 2017 oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego PBG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017.

Dane adresowe:

Ernst&Young  Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k.; Rondo ONZ 1; Warszawa

 

Podstawa uprawnień:

E&Y jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 130.

E&Y badała sprawozdania finansowe PBG i GK PBG za lata 2013 – 2016 oraz bada  sprawozdania finansowe RAFAKO S.A., spółki z Grupy Kapitałowej PBG.

Pliki:

raport bieżący 14/2017 (.pdf - 38,45 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.