FB

mobile

Raporty bieżące

14/2010: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBG SA na dzień 21 kwietnia 2010 roku

2010-03-25

Ogłoszenie Zarządu PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 kwietnia 2010 roku na godzinę 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w biurze Spółki PBG S.A. przy Alejach Ujazdowskich 41.


I.    PORZĄDEK OBRAD:


1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2009 oraz wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2009.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2009.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna:
§ 38  Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Załączniki:

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 886,88 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.