FB

mobile

Raporty bieżące

13/2015: Zatwierdzenie przez Spółkę oraz złożenie w Sądzie Propozycji Układowych.

2015-04-29

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”, „PBG”) w nawiązaniu do raportu 9/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku informuje, że Zarząd Spółki w dniu 28 kwietnia 2015 roku, w toku negocjacji dokonał ostatecznych uzgodnień z doradcami prawnymi niektórych Wierzycieli Finansowych w zakresie aktualizacji Propozycji Układowych Spółki z dnia 03 listopada 2014 roku, zatwierdził ich treść jako Propozycje Układowe z dnia 28 kwietnia 2015 roku (dalej „Aktualne Propozycje Układowe”) oraz uzyskał w tym zakresie pozytywną opinię Rady Nadzorczej.

Zarząd PBG w dniu 29 kwietnia 2015 roku złożył Aktualne Propozycje Układowe w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, wykonując tym samym zobowiązanie Sędziego Komisarza, o którym Spółka informowała raportem bieżącym 8/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku. Wraz ze złożeniem Aktualnych Propozycji Układowych złożony został wniosek o wyznaczenie nowego terminu zgromadzenia wierzycieli celem głosowania w przedmiocie zawarcia przez Spółkę układu z jej wierzycielami.

 

Aktualne Propozycje Układowe zostały uzgodnione z doradcami prawnymi Wierzycieli Finansowych jako akceptowalne, po wprowadzeniu zmian polegających na:

 

Pełna treść raportu: raport bieżący 13/2015

Pliki:

(.pdf - 91,39 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.