FB

mobile

Raporty bieżące

13/2010: Korekta raportu finansowego PBG SA za rok 2009

2010-03-23

Zarząd PBG SA koryguje niniejszym Raport finansowy PBG SA za 2009 rok opublikowany w dniu 22 marca 2010 roku dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/jednostkowy-raport-roczny-2009-r.html
Korekta dotyczy sprawozdania finansowego Spółki PBG SA za 2009 rok.
Wynika ona z faktu, iż w niniejszym sprawozdaniu nie zaprezentowano informacji opisowej na temat segmentów operacyjnych wyodrębnionych w Spółce oraz tabel prezentujących segmenty operacyjne wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 rok oraz porównawczo na dzień 31 grudnia 2008 rok. 


Jednocześnie Zarząd PBG SA publikuje skorygowane Sprawozdanie.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 276,45 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.