FB

mobile

Raporty bieżące

12/2012: Aneks do umowy znaczącej z dnia 20 grudnia 2011 roku

2012-02-28

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 (raport dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/77-2011-zawarcie-umowy-w-sprawie-zbycia-akcji-spolki-energomontaz-poludnie-spolka-akcyjna-oraz-zbycie-akcji-energomontaz-poludnie-spolka-akcyjna.html) Zarząd PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”), informuje, że w dniu 28 lutego 2012 roku zawarł z  RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („RAFAKO”), aneks do umowy z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie sprzedaży akcji spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 15 („Spółka”). Przedmiotem aneksu było odstąpienie od zapisów dotyczących przysługującego Emitentowi do dnia 31 grudnia 2012 roku prawa odkupu 46.021.520 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 64,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 64,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 46.021.520 głosów z akcji Spółki od RAFAKO.

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 83,41 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.