FB

mobile

Raporty bieżące

12/2010: Podniesienie prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej PBG

2010-03-15

W nawiązaniu do raportu bieżącego 21/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/informacje-ogolne/raporty-biezace/21-2009-prognoza-wynikow-finansowych-grupy-kapitalowej-pbg-za-rok-2009.html), Zarząd PBG SA podnosi prognozę wyników finansowych, które zostaną osiągnięte przez Grupę Kapitałową PBG w roku 2009.
Zarząd PBG SA z uwagi na wyższe niż prognozowane wcześniej marże na realizowanych kontraktach informuje, że prognoza wyników Grupy Kapitałowej PBG ulega podwyższeniu w pozycji skonsolidowanego zysku netto, przypadającego na jednostkę dominującą, z wysokości około 190 mln PLN do około 210 mln zł.
Tym samym, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, prognoza wyników finansowych, które zostaną osiągnięte przez Grupę Kapitałową PBG w roku 2009 zakłada osiągnięcie:
skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie około 2 mld 800 mln PLN;
skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej w wysokości około 300 mln PLN;
oraz skonsolidowanego zysku netto, przypadającego na jednostkę dominującą, w wysokości około 210 mln PLN.

Podstawa prawna:
§ 31 ust. 2-4 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 56,31 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.