FB

mobile

Raporty bieżące

115/2007: Emisja obligacji przez PBG SA oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne

2007-12-12

W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki zależnej Hydrobudowa Włocławek SA nr 45/2007 przekazanego do wiadomości publicznej w dniu 23 listopada 2007 roku (dostępny pod adresem: http://www.hydrobudowa-wloclawek.pl/ ), Zarząd Spółki PBG SA informuje o dokonaniu w dniu 12 grudnia 2007 roku emisji obligacji na okaziciela:

1)Cel emisji obligacji:
- poprawa struktury finansowania poprzez zamianę długu krótkoterminowego na długoterminowy,
- pozyskanie finansowania na akwizycje i inwestycje rzeczowe
- spłata aktualnego zobowiązania z tytułu obligacji wyemitowanych w roku 2005.

2) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej zgodnie z Ustawą o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. Nr 120 z 2001 roku, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) ("Obligacje")

3) Wielkość emisji: 200.000.000 złotych (słownie: dwieście milionów złotych).

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:
Wartość nominalna 1 obligacji wynosi: 100.000 złotych, a minimalna cena emisyjna wynosić będzie 100% Wartości Nominalnej obligacji.

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Data wykupu wszystkich Obligacji ustalona na dzień 15 listopada 2010 roku.
Odsetki płatne według stopy zmiennej opartej na WIBOR 6M . Rentowność emisyjna oparta jest na warunkach rynkowych.

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:
a) poręczenie według prawa cywilnego do wysokości emisji udzielone przez Hydrobudowa Włocławek SA - podmiot zależny wobec Emitenta
b) poręczenie według prawa cywilnego do wysokości emisji udzielone przez Infra Sp. z o.o. - podmiot zależny wobec Emitenta
c) poręczenie według prawa cywilnego do wysokości emisji udzielone przez Hydrobudowę 9 SA - podmiot zależny wobec Emitenta

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia:
360.632 tys. PLN wg stanu na 30.09.2007 roku

Prognoza łacznych zobowiązań PBG SA do czasu wykupu obligacji:
518.595 tys. PLN + 200.000 tys. PLN

8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolność PBG SA do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z obligacji:

Udostępnione w propozycji Emitenta nabycia obligacji serii B.

9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:
Nie ma świadczeń niepieniężnych wynikających z obligacji.

Jednocześnie Zarząd PBG SA informuje, o złożeniu przez spółki zależne Infra Sp. z o.o. oraz Hydrobudowa 9 SA w dniu 11 grudnia 2007 roku oświadczeń o udzieleniu poręczeń na rzecz wszystkich posiadaczy Obligacji Serii B (łącznie oraz każdemu z osobna), które zostaną wyemitowane przez Spółkę PBG S.A.

Poręczenie jest bezwarunkowe oraz nieodwołalne i obejmuje zobowiązania Spółki PBG SA wynikające z wykupu obligacji, które powstaną w przyszłości, a w szczególności zobowiązania z tytułu zapłaty świadczeń pieniężnych z obligacji, odsetek ustawowych naliczanych w przypadku opóźnienia w zapłacie zobowiązań z tytułu wykupu Obligacji oraz innych kosztów.

Spółki udzielające poręczenia ponoszą solidarną odpowiedzialność wraz z PBG SA jako Emitentem Obligacji za zobowiązania wynikające z wykupu obligacji do kwoty 240 mln. zł. Poręczenia Spółek Infra Sp. z o.o., Hydrobudowa 9 SA oraz Hydrobudowa Włocławek SA (spółka informowała o tym fakcie w dniu 12.12.2007r., w raporcie bieżącym numer 47/2007) zostały udzielone na okres do 15 maja 2011.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.7 i 11 - Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 55,22 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.