FB

mobile

Raporty bieżące

113/2007: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów

2007-12-04

Zarząd PBG SA informuje, że otrzymał od ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zawiadomienie o dokonaniu transakcji nabycia akcji PBG SA, w efekcie których Fundusz stał się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PBG SA.
Przed nabyciem Fundusz posiadał 894.574 akcji PBG SA, stanowiących 6,66% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 894.574 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów.
Na dzień 3 grudnia 2007 roku na rachunku Funduszu znajduje się 912.991 akcji spółki PBG SA, co stanowi 6,80% kapitału zakładowego. Akcje te uprawniają do 912.991 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PBG SA co stanowi 5,09% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 37,51 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.