FB

mobile

Raporty bieżące

109/2007: Nabycie aktywów znaczących - odtajnienie informacji

2007-11-16

Zarząd PBG SA przekazuje do wiadomości publicznej informację o nabyciu w dniu 14 maja 2007 roku 50 udziałów w spółce Bathinex Sp. z o.o. w Karczynie, każdy o wartości nominalnej 1.000 zł za kwotę 4.000.000 zł. Zakupione udziały stanowią 100% kapitału Spółki. Celem nabycia Spółki było wejście w jej prawa wynikające z zawartej z osobą fizyczną umowy przedwstępnej do nabycia nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w miejscowościach Brodziszów oraz Sulisławie o łącznej powierzchni ok. 27 ha, na których zlokalizowane jest nie eksploatowane złoże granodiorytu, służącego do wyrobu mas bitumicznych, podtorzy kolejowych oraz podbudów drogowych. Jednocześnie Zarząd PBG SA informuje, że powziął informację o zawarciu przez spółkę Bathinex Sp. z o.o. z siedzibą w Karczynie w dniu 14 listopada 2007r. umowy z osobą fizyczną, na mocy której Spółka nabyła w/w nieruchomości za kwotę 15,8 mln PLN. Na rzecz Bathinex Sp. z o.o przeniesiona została wraz z nieruchomością uproszczona dokumentacja złoża granodiorytu "Brodziszów-Kłośnik Pole A" wraz z wszelkimi prawami z niej wynikającymi oraz koncesja na prowadzenie działalności wydobywczej. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 83/2007 opublikowanego w dniu 16 sierpnia 2007 roku (dostępny pod adresem internetowym: http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=1514) Zarząd PBG SA informuje, że nieruchomość nabyta przez spółkę Bathinex Sp. z o.o. jest integralną częścią złoża kruszywa, znajdującego się na nieruchomości, której właścicielem jest zakupiona wcześniej spółka BROKAM Sp. z o.o. Tym samym w posiadaniu Spółek z Grupy Kapitałowej PBG znajduje się całe złoże, którego zasoby wystarczą na kilkudziesięcioletnią eksploatację.
PBG SA traktuje zakup Spółki jako inwestycję a jej włączenie do Grupy Kapitałowej PBG stworzy zaplecze materiałowe dla Spółek z obszaru budownictwa drogowego oraz hydrotechnicznego. Rozważone będzie również połączenie spółek BROKAM Sp. z o.o. i Bathinex Sp. z o.o.
Zakupione aktywa uznane zostały za znaczące z uwagi na fakt, że stanowią ponad 20% kapitałów włączonej do Grupy Kapitałowej PBG Spółki.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 56,03 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.