FB

mobile

Raporty bieżące

106/2007: Aktualizacja informacji

2007-10-17

W nawiązaniu do raportu Spółki PBG SA numer 50/2007 z dnia 21 maja 2007r, Zarząd PBG S.A. informuje o powzięciu w dniu 16 października 2007 informacji o zawarciu datowanego na dzień 29 sierpnia 2007 aneksu do umowy, której stroną jest Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., a przedmiotem wykonanie w systemie Generalnego Wykonawcy zadania PN " Budowa czterech zbiorników magazynowych paliw o pojemności 10.000 m3 każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w Kawicach. Na mocy zawartego aneksu wynagrodzenie przysługujące z tytułu wykonania niniejszej umowy zostało podniesione z 37 469 000 zł do 37 694 163 zł oraz termin oddania budowy przesunięty został na dzień 17 grudnia 2007r.
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 37,35 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.