FB

mobile

Raporty bieżące

105/2007: Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką ATG Sp. z o.o.

2007-10-12

 W nawiązaniu do raportu nr 76/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku, Zarząd PBG SA informuje, że dnia 11 października 2007 roku podjął uchwałę w sprawie połączenia spółki PBG SA jako spółki przejmującej ze spółką ATG Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na PBG SA, o następującej treści:

1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 561 § 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, jedynego wspólnika spółki ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie ze spółką ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w drodze przejęcia spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą i przeniesienia całego majątku spółki ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na spółkę PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie.

2. Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, jedynego wspólnika spółki ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie ze spółką ATG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 156/2007 w dniu 13 sierpnia 2007 roku pod pozycją 10375.

3. Połączenie jest dokonywane bez zmian Statutu spółki przejmującej.

4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

Raport 76/2007, w którym opublikowany został Plan Połączenia Spółek, dostępny jest na stronie internetowej Spółki, pod adresem: http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=1444.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 13) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; 

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 55,03 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.