FB

mobile

Raporty bieżące

103/2007: Aktualizacja informacji - zmiana umowy znaczącej

2007-10-10

Zarząd PBG S.A. powziął informację o zawarciu w dniu 28 września 2007 roku aneksu do umowy z firmą Pomerania Development Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez PBG S.A. jako Generalnego Wykonawcę robót budowlanych i prac projektowych związanych z wykonaniem obiektu budowlanego składającego się z dziewięciu kompleksów zabudowy mieszkalno - usługowo - handlowej na terenie Świnoujścia (umowa opublikowana raportem bieżącym nr 50/2006 z dnia 25 maja 2007 roku, dostępnym na stronie internetowej Spółki PBG SA pod adresem http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=832). Aneks w związku z rozszerzeniem zakresu prac, po raz kolejny zwiększa wartość umowy, tym razem o 12.226.928,70 zł netto. Wartość kontraktu po zmianach wzrosła do 161.432.297,72 zł netto. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 42,19 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.